பொருட்பால்

உட்பகை

இயல் : நட்பியல்
881 நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் 
இன்னாவாம் இன்னா செயின். 
 

மு.வ : இன்பம் தரும் நிழலும் நீரும் நோய் செய்வனவாக இருந்தால் தீயனவே ஆகும், அதுபோலவே சுற்றத்தாறின் தன்மைகளும் துன்பம் தருவானால் தீயனவே ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : நிழலும் நீரும் முதலில் இனியவாக இருந்தாலும், பிறகு துன்பம் தருவனவே. அதபோல, நெருக்கமான உறவும் சொந்தக் கட்சிக்காரரும் கூடப் பழக்கத்தில் இனியவராக இருந்து, செயலில் துன்பம் தந்தால் அது பெருந் துன்பமே.


Shade and water are not pleasant, (if) they cause disease; so are the qualities of (one’s) relations not agreeable, (if) they cause pain.

882 வாள்போல பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக 
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு. 
 

மு.வ : வாளைப்போல் வெளிப்படையான பகைவர்க்கு அஞ்ச வேண்டியதில்லை, ஆனால் உறவினரைப் போல் இருந்து உட்பகை கொண்டவரின் தொடர்புக்கு அஞ்ச வேண்டும்.


சாலமன் பாப்பையா : வாளைப்போல் வெளிப்படையாகத் தெரியும் பகைவர்க்கு அஞ்ச வேண்டா; நண்பரைப்போல் வெளியில் காட்டி மனத்துள் பகைவராக‌வே இருப்போரின் தொடர்புக்கு அஞ்சுக.


Fear not foes (who say they would cut) like a sword; (but) fear the friendship of foes (who seemingly act) like relations.

883 உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து 
மட்பகையின் மாணத் தெறும். 
 

மு.வ : உட்பகைக்கு அஞ்சி ஒருவன் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், தளர்ச்சி வந்த போது மட்கலத்தை அறுக்கும் கருவி போல் அந்த உட்பகை தவறாமல் அழிவு செய்யும்.


சாலமன் பாப்பையா : உட்பகைக்கு அஞ்சித் தன்னைக் காத்துக் கொள்க; காக்காது போனால் நமக்குத் தளர்வு வந்தபோது, மண்கலத்தை அறுக்கும் கைக்கருவிபோல உட்பகையானவர் நம்மை உறுதியாக அழித்து விடுவர்.


Fear internal enmity and guard yourself; (if not) it will destroy (you) in an evil hour, as surely as the tool which cuts the potter’s clay.

884 மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா 
ஏதம் பலவும் தரும். 
 

மு.வ : மனம் திறந்தாத உட்பகை ஒருவனுக்கு உண்டாகுமானால், அது அவனுக்குச் சுற்றம் சிர்படாமைக்கு காரணமான குற்றம் பலவற்றைத் தரும்.


சாலமன் பாப்பையா : புறத்தே நட்பானவர் போல் தோன்றி அகத்தே திருந்ததாத உட்பகை உண்டானால், அது நம் சுற்றமும் நம் கட்சிக்காரரும் நம் வசப்படாதிருக்கும்படி பல சிக்கல்களையும் உண்டாக்கும்.


The secret enmity of a person whose mind in unreformed will lead to many evils causing disafection among (one’s) relations.

885 உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான் 
ஏதம் பலவும் தரும். 
 

மு.வ : உறவுமுறையோடு உட்பகை உண்டாகுமானால், அது ஒருவனுக்கு இறக்கும் வகையான துன்பம் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.


சாலமன் பாப்பையா : உறவு முறையை உடையவனே ( சொந்தக் கட்சிக்காரனே) உட்பகையானால், அது சாவோடு கூடிய குற்றம் பலவற்றையும் உண்டாக்கும்.


If there appears internal hatred in a (king’s) family; it will lead to many a fatal crime.

886 ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும் 
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது. 
 

மு.வ : ஒருவனுடைய உற்றாரிடத்தில் பகைமை ஏற்படுமானால், அந்த உட்பகையால் அவன் அழியாமலிருத்தல் எப்போதும் அரிது.


சாலமன் பாப்பையா : தன்னுடன் இருப்பவரின் பகை தோன்றுமானால், ஆட்சியின் அழிவைத் தடுக்க ஒருபோதும் முடியாது.


If hatred arises among (one’s) own people, it will be hardly possible (for one) to escape death.

887 செப்பின் புணர்ச்சிபோல் கூடினும் கூடாதே 
உட்பகை உற்ற குடி. 
 

மு.வ : செப்பின் இணைப்பைப் போல புறத்தே பொருந்தி இருந்தாலும், உட்பகை உண்டான குடியில் உள்ளவர் அகத்தே பொருந்தி இருக்கமாட்டார்.


சாலமன் பாப்பையா : செப்பு, மூடியோடு சேர்ந்து இருப்பதுபோல் உட்பகை கொண்ட குடும்பமும், கட்சியும், அரசும் வெளியே சேர்ந்து இருந்தாலும் உள்ளத்துள் சேரவே மாட்டா.


Never indeed will a family subject to internal hatred unite (really) though it may present an apparent union like that of a casket and its lid.

888 அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொருது 
உட்பகை உற்ற குடி. 
 

மு.வ : உட்பகை உண்டான குடி அரத்தினால் தேய்க்கப் பட்ட இரும்பு போல் வலிமை குறைக்கப் பட்டு தேய்ந்து போகும்.


சாலமன் பாப்பையா : அரத்தால் தேய்க்கப்படும் இரும்பு தேய்வது போல, உட்பகை கொண்ட குடு்ம்‌பமும் கட்சியும் அரசும் தமக்கும் பொருது தம் பலம் இழக்கும்.


A family subject to internal hatred will wear out and lose its strength like iron that has been filed away.

889 எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும் 
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு. 
 

மு.வ : எள்ளின் பிளவைப் போன்ற சிறிய அளவு உடையதே ஆனாலும், ஒரு குடியை அழிக்கவல்ல கேடு உட்பகையில் உள்ளதாகும்.


சாலமன் பாப்பையா : எள்ளின் பிளவு போல உட்பகை சிறியதாக இருக்கலாம்; என்றாலம் உட்பகை உள்ள கட்சிக்குள்ளேயே அதன் கேடும் இருக்கிறதாம்.


Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destruction dwell in it.

890 உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் 
பாம்போடு உடனுறைந் தற்று. 
 

மு.வ : அகத்தில் உடண்பாடு இல்லாதவருடன் குடிவாழும் வாழ்க்கை, ஒரு குடிசையிற் பாம்போடு உடன்வாழ்ந்தாற் போன்றது.


சாலமன் பாப்பையா : மனப்பொருத்தம் இல்லா‌தவரோடு சேர்ந்து வாழும் வாழ்க்கை, ஒரு குடிசைக்குள்ளே பாம்புடன் சேர்ந்து வாழ்வது போலாகும்.


Living with those who do not agree (with one) is like dwelling with a cobra (in the same) hut.

133 அதிகாரங்கள்