பொருட்பால்

சூது

இயல் : நட்பியல்
931 வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் 
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று. 
 

மு.வ : வெற்றியே பெறுவதாலும் சூதாட்டத்தை விரும்பக்கூடாது, வென்ற வெற்றியும் தூண்டில் இரும்பை இரை என்று மயங்கி மீன் விழுகினாற் போன்றது.


சாலமன் பாப்பையா : வெற்றி பெறும் ஆற்றல் இருந்தாலும் சூதாடுவதை விரும்ப வேண்டா. அதில் பெறும் வெற்றி, தூண்டிலின் முள்ளில் இருக்கும் உணவை மீன் விழுங்கியது போன்றதாம்.


Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the iron in fish-hook.

932 ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல் 
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு. 
 

மு.வ : ஒரு பொருள் பெற்று நூறு மடங்கு பொருளை இழந்து விடும் சூதாடிகளுக்கும், நன்மை பெற்று வாழும் ஒரு வழி உண்டோ.


சாலமன் பாப்பையா : ஒன்றைப் பெற்று, நூற்றினை இழந்துபோகும் சூதாடுபவர்க்கும் நல்லதைப் பெற்று வாழம் ஒரு வழி உண்டாகுமோ?


Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred ?

933 உருளாயம் ஓவாது கூறின் பொருளாயம் 
போஒய்ப் புறமே படும். 
 

மு.வ : ஒருவன் உருளுகின்ற கருவியால் வரும் ஒரு பொருளை இடைவிடாமல் கூறி சூதாடினால், பொருள் வருவாய் அவனை விட்டு நீங்கிப் பகைவரிடத்தில் சேரும்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாட்டத்தில் பெற்ற லாபத்தை ஓயாமல் சொல்லிச் சூதாடினால் உள்ள பொருளும், அதனால் வரும் லாபமும் அடுத்தவர் வசம் அகப்பட்டுவிடும்.


If the king is incessantly addicted to the rolling dice in the hope of gain, his wealth and the resources thereof will take their departure and fall into other’s hands.

934 சிறுமை பலசெய்து சீரழ஧க்கும் சூதின் 
வறுமை தருவதொன்று இல். 
 

மு.வ : ஒருவனுக்குத் துன்பம் பலவற்றையும் உண்டாக்கி அவனுடைய புகழைக் கெடுக்கின்ற சூதைபோல் வறுமை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.


சாலமன் பாப்பையா : துன்பங்கள் பல தந்த,நம் புகழையும் அழிக்கும் சூதைப் போல் நமக்கு வறுமை தருவது வேறு ஒன்றும் இல்லை.


There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one’s) reputation.

935 கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி 
இவறியார் இல்லாகி யார். 
 

மு.வ : சூதாடு கருவியும், ஆடும் இடமும், கைத்திறமையும் மதித்துக் கைவிடாதவர், (எல்லாப் பொருள் உடையவராக இருந்தும்) இல்லாதவர் ஆகிவிடுவார்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாட்டத்தையும் சூதாடும் இடத்தையும் சூதாடும் திறம் படைத்த கையையும் பெருமையாக எண்ணிச் சூதாட்டத்தை இறுகப் பிடித்துக் கொண்டவர் பொருளால் இல்லாதவராகிப் போனது முன்பும் உண்டு.


Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gambling-place and the handling (of dice).

936 அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும் 
முகடியான் மூடப்பட் டார். 
 

மு.வ : சூது என்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் விழுங்கப்பட்டவர், வயிறு நிறைய உணவும் உண்ணாதவராகிப் பல துன்பப்பட்டு வருந்துவர்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாட்டம் என்னும் மூதேவியால் மூடப்பட்டவர் வயிறும் நிறையாமல், துன்பத்தையும் அனுபவிப்பர்.


Those who are swallowed by the goddess called “gambling” will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world.

937 பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும் 
கழகத்துக் காலை புகின். 
 

மு.வ : சூதாடுமிடத்தில் ஒருவனுடைய காலம் கழியுமானால் அது அவனுடைய பழைமையாய் வந்த செல்வத்தையும் இயல்பான நற்பண்பையும் கெடுக்கும்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாடு களத்துக்குள் காலம் கழிக்கப் புகுந்தால், அது பழஞ்செல்வத்தையும் அழிக்கும். நல்ல குணங்களையும் கெடுக்கும்.


To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character.

938 பொருள் கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ 
அருள்கெடுத்து அல்லல் உழப்பிக்கும் சூது. 
 

மு.வ : சூது உள்ள பொருளை அழித்துப் பொய்யை மேற்கொள்ளச் செய்து அருளையும் கெடுத்துப் பலவகையிலும் துன்பமுற்று வருந்தச் செய்யும்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாட்டம் பொருளை அழிக்கும். பொய்யைச் சொல்லச் செய்யும்; மன இரக்கத்தைக் கெடுக்கும்; துன்பத்தையும் தரும்.


Gambling destroys property, teaches falsehood, puts an end to benevolence, and brings in misery (here and hereafter).

939 உடைசெல்வம் ஊண்ஒளி கல்விஎன்று ஐந்தும் 
அடையாவாம் ஆயங் கொளின். 
 

மு.வ : சூதாடுதலை ஒருவன் மேற்கொண்டால், புகழ், கல்வி, செல்வம், உணவு, உடை ஆகிய ஐந்தும் அவனைச் சேராமல் ஒதுங்கும்.


சாலமன் பாப்பையா : சூதாட்டத்தை விரும்பினால் மரியாதை, கல்வி, செல்வம், உணவு, உடை என்ற ஐந்தும் சேரமாட்டா.


The habit of gambling prevents the attainment of these five: clothing, wealth, food, fame and learning.

940 இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம் 
உழத்தொறூஉம் காதற்று உயிர். 
 

மு.வ : பொருள் வைத்து இழக்க இழக்க மேன்மேலும் விருப்பத்தை வளர்க்கும் சூதாட்டம் போல், உடல் துன்பப்பட்டு வருந்ந வருந்த உயிர் மேன்மேலும் காதல் உடையதாகும்.


சாலமன் பாப்பையா : துன்பத்தை அனுபவிக்கும் போதெல்லாம் இந்த உடம்பின் மேல் உயிருக்குக் காதல் பெருகுவது போல, சூதாடிப் பொருளை இழந்து துன்பப்படும் போதெல்லாம் சூதாட்டத்தின் மேல் ஆசை பெருகும்.


As the gambler loves (his vice) the more he loses by it, so does the soul love (the body) the more it suffers through it.

133 அதிகாரங்கள்