பொருட்பால்

அரண்

இயல் : அரணியல்
741 ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற் 
போற்று பவர்க்கும் பொருள். 
 

மு.வ : (படையெடுத்தும்) போர் செய்யச் செல்பவர்க்கும் அரண் சிறந்ததாகும், (படையெடுத்தவர்க்கு) அஞ்சித் தன்னை புகழிடமாக அடைந்தவர்க்கும் அது சிறந்ததாகும்.


சாலமன் பாப்பையா : பிறர்மேல் படை எடுத்துச் செல்பவர்க்கும் சிறந்தது அரண்; பிறருக்குப் பயந்து உள்ளிருப்பவர்க்கும் அதுவே சிறந்தது.


A fort is an object of importance to those who march (against their foes) as well as to those who through fear (of pursuers) would seek it for shelter.

742 மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற் 
காடும் உடைய தரண். 
 

மு.வ : மணிபோல் தெளிந்த நீரும், வெட்ட வெளியான நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய இவை நான்கும் உள்ளதே அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : தெளிந்த நீர், வெட்ட வெளியான நிலம், உயர்ந்த மலை, அடர்ந்த காடு என்னும் இவையே நீர் அரண், நில அரண், மலை அரண், காட்டு அரண் என இயற்கை அரண்களாகும்.


A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests.

743 உயர்வகலம் திண்மை அருமைஇந் நான்கின் 
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல். 
 

மு.வ : உயரம், அகலம், உறுதி, பகைவரால் அழிக்க முடியாத அருமை ஆகிய இந்த நான்கும் அமைந்திப்பதே அரண் என்று நூலோர் கூறுவர்.


சாலமன் பாப்பையா : பகைவர் ஏற முடியாத உயரம், காவலர் நிற்க இயங்க வசதியான அகலம், இடிக்கமுடியாத வலிமை, கடக்க முடியாத பொறிகளின் அருமை, இந்நான்கையும் மிகுதியாக உடைய கோட்டையையே செயற்கை அரண் என்று நூல்கள் கூறும்.


The learned say that a fortress is an enclosure having these four (qualities) viz., height, breadth, strength and inaccessibility.

744 சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை 
ஊக்கம் அழிப்ப தரண். 
 

மு.வ : காக்க வேண்டிய இடம் சிறியதாய், மற்ற இடம் பெரிய பரப்புள்ளதாய், தன்னை எதிர்த்துவந்த பகைவரிருடைய ஊக்கத்தை அழிக்க வல்லது அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : காவல் செய்யவேண்டிய இடம் சிறியதாயும், கோட்டையின் சுற்றுப் பெரியதாயும், சண்டையிட வரும் பகைவர்க்கு மலைப்பைத் தருவதாயும் அமைவது அரண்.


A fort is that which has an extensive space within, but only small places to be guarded, and such as can destroy the courage of besieging foes.

745 கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார் 
நிலைக்கெளிதாம் நீரது அரண். 
 

மு.வ : பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாததாய், தன்னிடம் உணவுபொருள் கொண்டதாய், உள்ளிருப்போர் நிலைத்திருப்பதர்க்கு எளிதாகிய தன்மை உடையது அரண்.


சாலமன் பாப்பையா : பலநாள் முற்றுகையிட்டாலும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாதது ஆகி, உள்ளிருப்பார்க்கு வேண்டிய உணவையும் உடையதாய் உள்ளிருப்போர் போரிட வாய்ப்பாகவும் இருப்பதே அரண்.


A fort is that which cannot be captured, which abounds in suitable provisions, and afords a position of easy defence to its inmates.

746 எல்லாப் பொருளும் உடைத்தாய் இடத்துதவும் 
நல்லாள் உடையது அரண். 
 

மு.வ : தன்னிடம் (உள்ளவர்க்கு) எல்லாப் பொருளும் உடையதாய், போர் நெருக்கடியானவிடத்தில் உதவ வல்ல நல்ல விரர்களை உடையது அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : உள்ளிருப்போர்க்குத் தேவையான பொருள் எல்லாம் இருப்பதாய், வெளியே இருந்து அழிக்க முயலும் பகைவரை வெல்ல உதவும் வீரரைப் பெற்றதாய் இருப்பதே அரண்.


A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes).

747 முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும் 
பற்றற் கரியது அரண். 
 

மு.வ : முற்றுகையிட்டும் முற்றுகையிடாமல் போர் செய்தும், வஞ்சனை செய்தும் எப்படியும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாத அருமை உடையது அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : முழுவதுமாகச் சூழ்ந்து கொண்டாலும் சூழாமல் வலு இழந்த இடத்தில் நெருங்கிப் போரிட்டாலும் உள்ளிருப்போரில் சிலரை ஐந்தாம் படை ஆக்கினாலும், பகைவரால் கைப்பற்றுவதற்கு அரியதே அரண்.


A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it.

748 முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப் 
பற்றியார் வெல்வது அரண். 
 

மு.வ : முற்றுகையிடுவதில் வல்லமை கொண்டு முற்றுகை இட்டவரையும், (உள்ளிருந்தவர் பற்றிய) பற்றை விடாமலிருந்து வெல்வதற்கு உரியது அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : கோட்டைக்குள் இருப்போர் தாம் இருக்கும். இடத்தை விட்டுவிடாமல் நின்று படைமிகுதியால் சூழ்ந்து கொண்ட பகைவரையும் பொருது, வெல்வதே அரண்.


That is a fort whose inmates are able to overcome without losing their ground, even abler men who have besieged it.

749 முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து 
வீறெய்தி மாண்ட தரண். 
 

மு.வ : போர் முனையில் பகைவர் அழியும் படியாக (உள்ளிருந்தவர்செய்யும்) போர்ச் செயல்வகையால் பெருமைப் பெற்றுச் சிறப்புடையதாய் விளங்குவது அரண் ஆகும்.


சாலமன் பாப்பையா : போர் தொடங்கிய உடனே பகைவர் அழியும்படி உள்ளிருப்போர் செய்யும் போர்த்திறத்தால் சிறந்த விளங்குவதே அரண்.


A fort is that which derives excellence from the stratagems made (by its inmates) to defeat their enemies in the battlefield.

750 எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி 
இல்லார்கண் இல்லது அரண். 
 

மு.வ : எத்தகைய பெருமையை உடையதாக இருந்த போதிலும், செயல்வகையால் சிறப்பு இல்லாதவரரிடத்தில் அரண் பயனில்லாததாகும். பொருள் செயல்வகை


சாலமன் பாப்பையா : எத்தனை சிறப்புகளை உடையது என்றாலும் வெல்லும் பகை அறிந்து செயல்படும் திறம் இல்லாதவர் இருந்தால், அரண் இருந்தும் இல்லாததே ஆகும்.


Although a fort may possess all (the above-said) excellence, it is, as it were without these, if its inmates possess not the excellence of action.

133 அதிகாரங்கள்