பொருட்பால்

ஊக்கம் உடைமை

இயல் : அரசியல்
591 உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃதில்லார் 
உடையது உடையரோ மற்று. 
 

மு.வ : ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.


சாலமன் பாப்பையா : ஊக்கம் உடையவரே எல்லாவற்றையும் உடையவர்; ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவர் என்றாலும் உடையவர் ஆவாரே?


Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?

592 உள்ளம் உடைமை உடைமை பொருளுடைமை 
நில்லாது நீங்கி விடும். 
 

மு.வ : ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.


சாலமன் பாப்பையா : மன ஊறுதியே நிலையான உடைமை; செல்வம் உடைமையோ நிலைத்திராமல் நீங்கிவிடும்.


The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not.

593 ஆக்கம் இழந்தேமென்று அல்லாவார் ஊக்கம் 
ஒருவந்தம் கைத்துடை யார். 
 

மு.வ : ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம்கைப் பொருளாக உடையவர், ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) இழந்து விட்டோம் என்று கலங்க மாட்டார்.


சாலமன் பாப்பையா : ஊக்கத்தைத் தம் கைவசம் கொண்டவர், செல்வத்தை இழந்தாலும், இழந்து விட்டோமோ என்று மனம் கலங்க மாட்டார்.


They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”

594 ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா 
ஊக்க முடையா னுழை. 
 

மு.வ : சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.


சாலமன் பாப்பையா : தளராத ஊக்கம் உள்ளவனிடம், செல்வமானது தானே அவன் முகவரியை அறிந்து செல்லும்.


Wealth will find its own way to the man of unfailing energy.

595 வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம் 
உள்ளத் தனையது உயர்வு. 
 

மு.வ : நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.


சாலமன் பாப்பையா : நீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்பின் நீளம் நீரின் அளவே. அது போல மக்களின் உயர்வும் அவர்களின் மன ஊக்கத்தின் அளவே.


The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds.

596 உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது 
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து. 
 

மு.வ : எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.


சாலமன் பாப்பையா : நினைப்பது எல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வான எண்ணம் ஒருவேளை வேறு காரணங்களால் நிறைவேறாது போனாலும், பெரியோர் நம்மைப் பாராட்டுவர். ஆகவே, அது நிறைவேறியதாகவே கருதப்படும்.


In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him.

597 சிதைவிடத்து ஒல்கார் உரவோர் புதையம்பிற் 
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு. 
 

மு.வ : உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.


சாலமன் பாப்பையா : தன்மீது அம்புகள் புதைந்து புண்பட்டபோதும் யானை தளராமல் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும்; இதுபோல ஊக்கம் உடையவர் தமக்கு கேடு வந்த போதும் ஊக்கம் இழக்கமால் தம் பெருமையை நிலைநிறுத்துவர்.


The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows.

598 உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து 
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு. 
 

மு.வ : ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.


சாலமன் பாப்பையா : ஊக்கம் இல்லாதவர் பிறர்க்கு உதவும் வள்ளல் யாம் என்னும் மன உயர்வைப் பெறமாட்டார்.


Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality “.

599 பரியது கூர்ங்கோட்டது ஆயினும் யானை 
வெரூஉம் புலிதாக் குறின். 
 

மு.வ : யானை பருத்த உடம்பை உடையது, கூர்மையானக் கொம்புகளை உடையது, ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகியப் புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும்.


சாலமன் பாப்பையா : யானை பெரிய உடம்பையும் கூர்மையான கொம்பினையும் உடையது என்றாலும் புலி தாக்கினால் பயப்படும்.


Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger.

600 உரமொருவற்கு உள்ள வெறுக்கைஅஃ தில்லார் 
மரம்மக்க ளாதலே வேறு. 
 

மு.வ : ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.


சாலமன் பாப்பையா : ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் வடிவத்தால் மக்கள்; மனத்தாலோ வெறும் மரமே.


Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men.

133 அதிகாரங்கள்