காமத்துப்பால்

ஊடலுவகை

இயல் : கற்பியல்
1321 இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல் 
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு. 
 

மு.வ : அவரிடம் தவறு ஒன்றும் இல்லையானலும், அவரோடு ஊடுதல், அவர் நம்மேல் மிகுதியாக அன்பு செலுத்துமாறு செய்ய வல்லது.


சாலமன் பாப்பையா : அவரிடம் தவறே இல்லை என்றாலும், அவர் என்னிடம் மிகுந்த அன்பைச் செலுத்தும்படி செய்யவல்லது ஊடல்.


Although my husband is free from defects, the way in which he embraces me is such as to make me feign dislike.

1322 ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி 
வாடினும் பாடு பெறும். 
 

மு.வ : ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.


சாலமன் பாப்பையா : ஊடல் காரணமாக என்னிடம் தோன்றும் சிறு துன்பத்தினால் அவர் என்மீது காட்டும் பேரன்பு வாடினாலும் பெருமை பெறும்.


His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike.

1323 புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு 
நீரியைந் தன்னார் அகத்து. 
 

மு.வ : நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.


சாலமன் பாப்பையா : நிலத்தோடு நீர் கலந்தாற்போன்ற ஒற்றுமையை உடைய என்னவரோடு ஊடிப் பெறும் இன்பத்தைப் போலத் தேவர்கள் நாட்டு இன்பம் இருக்குமோ?


Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?

1324 புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென் 
உள்ளம் உடைக்கும் படை. 
 

மு.வ : காதலரைத் தழுவிக்கொண்டு விடாமலிருப்பதற்கு காரணமான ஊடலுள், என்னுடைய உள்ளத்தை உடைக்க வல்ல படை தோன்றுகிறது.


சாலமன் பாப்பையா : என்னவரைத் தழுவிக் கொண்டு, விடாமல் இருப்பதற்குக் காரணமாகிய ஊடலில் அதற்குமேலே சென்று என் உறுதியையும் உடைக்கும் ஆயுதம் இருக்கிறது.


In prolonged dislike after an embrace there is a weapon that can break my heart.

1325 தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள் 
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து. 
 

மு.வ : தவறு இல்லாத போதும் ஊடலுக்கு ஆளாகித் தாம் விரும்பும் மகளிரின் மெல்லிய தோள்களை நீங்கி இருக்கும் போது ஓர் இன்பம் உள்ளது.


சாலமன் பாப்பையா : ஆண்கள் மீது தவறு இல்லை என்றாலும் தவறு செய்தவராகவே நின்று, மனைவியால் ஊடப்பட்டு தாம் விரும்பும் மனைவியின் மெல்லிய தோள்களைக் கூடப் பெறாதபோது, அந்த ஊடலிலும் ஓர் இன்பம் இருக்கிறது.


Though free from defects, men feel pleased when they cannot embrace the delicate shoulders of those whom they love.

1326 உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம் 
புணர்தலின் ஊடல் இனிது. 
 

மு.வ : உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.


சாலமன் பாப்பையா : உண்பதைவிட உண்டது செரிப்பது இனியது; அதுபோலக், கூடிக் கலப்பதை விட ஊடுவது காதலுக்கு இனியது.


To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse

1327 ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும் 
கூடலிற் காணப் படும். 
 

மு.வ : ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவர், அந்த உண்மை,ஊடல் முடிந்த பின் கூடிமகிழும் நிலையில் காணப்படும்.


சாலமன் பாப்பையா : ஊடலில் தோற்றவரே வெற்றி பெற்றவர் ஆவார்; அந்த வெற்றியைக் கூடிப் பெறும் இன்பத்தில் அறியலாம்.


Those are conquerors whose dislike has been defeated and that is proved by the love (which follows).

1328 ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக் 
கூடலில் தோன்றிய உப்பு. 
 

மு.வ : நெற்றி வியர்க்கும் படியாக கூடுவதில் உளதாகும் இனிமையை ஊடியிருந்து உணர்வதன் பயனாக இனியும் பெறுவோமோ.


சாலமன் பாப்பையா : நெற்றி வியர்க்கும்படி கலவியில் தோன்றும் சுகத்தை இன்னுமொரு முறை இவளுடன் ஊடிப் பெறுவோமா?


Will I enjoy once more through her dislike, the pleasure of that love that makes her forehead perspire?

1329 ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப 
நீடுக மன்னோ இரா. 
 

மு.வ : காதலி இன்னும் ஊடுவாளாக, அந்த ஊடலைத் தணிக்கும் பொருட்டு யாம் இரந்து நிற்குமாறு இராக்காலம் இன்னும் நீட்டிப்பதாக.


சாலமன் பாப்பையா : ஒளிமிகும் அணிகளை அணிந்த இவள் இன்னும் என்னோடு ஊடட்டும், அப்போது அதிக நேரம் இருக்கும்படி நான் வேண்டிக்கொள்ள, இந்த இரவு விடியாது நீளட்டும்.


May the bright-jewelled one feign dislike, and may the night be prolonged for me to implore her!

1330 ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம் 
கூடி முயங்கப் பெறின். 
 

மு.வ : காமத்திற்கு இன்பம் தருவது ஊடுதல் ஆகும், ஊடல் முடிந்த பின் கூடித் தழுவப் பெற்றால் அந்த ஊடலுக்கு இன்பமாகும்.


சாலமன் பாப்பையா : காதல் நுகர்ச்சிக்கு இன்பம் ஊடுதலே அவ்வூடலுக்கும் இன்பம், அளவு அறிந்து ஊடலை நீக்கிக் கூடித் தழுவுதலே.


Dislike adds delight to love; and a hearty embrace (thereafter) will add delight to dislike.

133 அதிகாரங்கள்